Malik & Co
4HEM
Avicenna College

$ inleiding:

Python is een programma taal dat wordt gebruikt om websites en softwares te maken. Python is handig om te gebruiken aangezien het op verschillende platforms werkt en het werkt met simpel Engels.
Python 3 is de laatste versie van Python. 

opdracht:  

 • Python Intro
 Python is een populaire programmeertaal. Je kan python gebruiken voor verschillende dingen, zoals: web ontwikkeling, software ontwikkeling, wiskunde, systeem scripting.
python kan vele dingen doen, het kan bijvoorbeeld op een server worden gebruikt om een web toepassingen te maken. Python kan naast software ook worden gebruikt om "workflows" te maken.wat Python ook kan is verbinding maken met databasesystemen. Het kan ook bestanden lezen en wijzigen.Python kan worden gebruikt om data te verwerken en voor rapid proto typing of voor productie-ready software-ontwikkeling.
Waarom we python gebruiken is omdat Python werkt op verschillende platforms (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, enz.). Python heeft een eenvoudige syntaxis vergelijkbaar met de Engelse taal.Python heeft een syntaxis waarmee ontwikkelaars programma's kunnen schrijven met minder regels dan sommige andere programmeertalen. En zo zijn er nog meer redenen waarom we python gerbuiken. 
 
 
Python vergeleken met andere programmeertalen. Python is ontworpen met het oog op leesbaarheid en er zijn enkele overeenkomsten met de Engelse taal met invloed van de wiskunde. Python gebruikt nieuwe regels om een ​​opdracht te voltooien, in tegenstelling tot andere programmeertalen die vaak puntkomma's of haakjes gebruiken.
 
 •  Python get Started

de eerste stap om te beginnen met Python is om Python te installeren. Op veel pc's en Mac's is python al geïnstalleerd.De volgende stap is om een Python-bestand uit te voeren. De manier om een ​​python-bestand uit te voeren is als volgt:

vervolgens ga je je eerste Python bestand schrijven, genaamd "helloworld.py". Dit kan ik elke teksteditor worden gedaan. Simpel als dat. Sla uw bestand op. Open uw opdrachtregel, ga naar de map waarin u uw bestand hebt opgeslagen en voer het volgende uit:

De uitvoer zou er dan zo uit moeten zien:

Als je dit hebt gedaan heb je je eerste Python-programma geschreven en uitgevoerd.

Python heeft ook een opdracht regel en deze is er omdat het soms het snelst en het gemakkelijkst is om een code niet in een bestand te schrijven. Type het volgende op de opdracht regel: 

   c:/Users/ Your Name>python

Van daaruit kun je elke python schrijven, inclusief ons Hello-wereldvoorbeeld.

 

 PYTHON CURCUS VERSLAG BEGINNER ONDERDEEL 4 TOT EN MET 6, VERSIE 1 

 •  Syntax

In totaal bestond dit onderdeel uit 2 verschillende opdrachten. Ik vond dat het maken van deze opdrachten best wel makkelijk gingen, dit ook door de oefeningen die ik ervoor had gemaakt. De 2 opdrachten waren het invoeren van de code om "hello world" uit te voeren en het weten met welke speciale teken opmerkingen in python zijn geschreven.

 • Variables

Dit onderdeel bestond uit 4 opdrachten. In tegenstellin tot het vorige onderdeel ging deze wat lastiger maar ik kon het wel zonder moeite maken. De opdrachten waren het maken van een variabele met de naam "carnam" en om dan vervolgens de waarde Volvo er naar te verwijzen, het maken van een variabele met de naam "x" om en vervolgens de waarde 50 aan toe te voegen, het weer te geven van de som 5 + 10 met behulp van twee variabelen; x en y en als laatste opdracht moest je een variabele zien te maken met de naam "z" om er vervolgens x + y er naar te verwijzen en daarna het resultaat te tonen.

( je ziet dus ook dat het hier vooral om de variable gaat om deze te leren gerbuiken )

 • Numbers

 Er zijn drie numerieke typen in Python:

1) int 
2) float
3) complex
 
De variabelen van numerieke typen worden pas gemaakt wanneer je er een waarde aan toe wijst, zoals: 
 
    
 
 
Je gebruikt de fuctie type () om het typen object te verifiëren:
 
 
    
 
 
int --> Int, of integer, is een geheel getal, positief of negatief, zonder decimalen, van onbeperkte lengte. Voorbeelden van intergeren zijn: 
 
 
     
 
 
float --> Float of "drijvende-kommawaarde" is een getal, positief of negatief, dat een of meer decimalen bevat. Voorbeelden van float's zijn: 
 
 
     
 
 
complex --> complexe getallen worden geschreven met een "j" als het imaginaire deel. Voorbeelden van complexen zijn: 
 
 
     
 

 PYTHON CURCUS VERSLAG BEGINNER ONDERDEEL 7 TOT EN MET 9, VERSIE 1 

 • Python Casting

het kan zo zijn dat je een type op een variabele wilt specificeren. Dit kan gedaan worden met casting. 

Casten in python wordt daarom gedaan met behulp van constructorfuncties:
 
- int () - construeert een geheel getal uit een geheel getal van letterlijke tekst, een letterlijke lettertype of een letterlijke tekenreeks.
- float () - construeert een float-getal uit een geheel getal, letterlijk, een lettertype float of een letterreeks
- str () - construeert een tekenreeks uit een groot aantal verschillende gegevenstypen, inclusief tekenreeksen, integer-letterwoorden en float-          letterwoorden
 
voorbeelden: 
 
             

 

 • Python Strings

Sting-letterwoorden:

String-literals in python zijn geven door een paar aanhalingstekens of dubbele aanhalingstekens.

'Hallo' is hetzelfde als ''Hallo''.

Strings kunnen worden uitgevoerd op het scherm met de printfunctie. Bijvoorbeeld: print ("hallo").Net als veel andere populaireprogrammeertalen zijn strings in Python arrays van bytes die unicode-tekens vertegenwoordigen. Vierkante haakjes kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot elementen van de tekenreeks.

     

 

Opdrachtregel-stringinvoer:
 
Python maakt invoer via de opdrachtregel mogelijk. Dat betekent dat we de gebruiker om invoer kunnen vragen. In het volgende voorbeeld wordt de naam van de gebruiker gevraagd en vervolgens, met behulp van de methode input (), drukt het programma de naam op het scherm af:  
               
 
Sla dit bestand op als demo_string_input.py en laad het via de opdrachtregel:
 
     
 
het programma zal de gebruiker vragen om een ​​string:
 
     
 
de gerbuiker voert dan een naam in. Daarna drukt het programma het af met een klein berichtje op het scherm:
 
     
 
 •  Python Operators
 
Operators worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren op variabelen en waarden. Python verdeelt de operatoren in de volgende groepen:
 
1) 
 Rekenkundige operatoren
2) Toewijzingsoperators
3) Vergelijkingsoperatoren
4) Logische operatoren
5) Identiteitsbedrijven
6) Lidmaatschap operators
7) Bitwise-operators
 

Python Arithmetic Operators:

Arithmetic Operators worden gebruikt met numerieke waarden om veelgebruikte wiskundige bewerkingen uit te voeren, bijvoorbeeld:

 
     
 
Python Assignment Operators:
 
Assignment Operators worden gebruikt om waarden aan variabelen toe te wijzen, bijvoorbeeld:
 
     
 
Python Comparison Operaters:
 
dit wordt gebruikt om twee waarden te kunnen vergelijken, bijvoorbeeld:
 
     
 
Python logical Oprators:
 
Logical Operators worden gebruikt om voorwaardelijke uitspraken te combineren, bijvoorbeeld:
 
     
 
Python Identity Operators:
 
Identity Operators worden gebruikt om de objecten te vergelijken, niet als ze gelijk zijn, maar als ze in feite hetzelfde object zijn, met dezelfde geheugenlocatie, bijvoorbeeld: 
 
     
 
 
 
Python Membership Operators:
 
Lidmaatschap Operators worden gebruikt om een ​​reeks in een object te weergeven, bijvoorbeeld:
 
     
 
 
 
Python Bitwise Operators:
 
Bitwise operators worden gebruikt om (binaire) nummers te vergelijken, bijvoorbeeld:
 
     
 
 
PYTHON CURCUS VERSLAG BEGINNER ONDERDEEL 10 TOT EN MET 12, VERSIE 13  
 
 • Python Lists
Python Collection;
 
Er zijn vier soorten verzamelingsgegevens in de programmeertaal Python:
 
Lijst is een verzameling die is geordend en veranderbaar. Staat dubbele leden toe.Tuple is een verzameling die geordend en onveranderbaar is. Staat dubbele leden toe.Set is een verzameling die ongeordend en niet-geïndexeerd is. Geen dubbele leden.Woordenboek is een verzameling die niet is geordend, kan worden gewijzigd en geïndexeerd. Geen dubbele leden.Bij het kiezen van een collectietype is het handig om de eigenschappen van dat type te begrijpen. Het kiezen van het juiste type voor een bepaalde dataset kan betekenen dat u vasthoudt aan betekenis, en het kan een verhoging van de efficiëntie of veiligheid betekenen.
 
List / Access Items;
Een lijst is een verzameling die is geordend en veranderbaar. In Python worden lijsten met vierkante haken geschreven:
Je opent de lijstitems door te verwijzen naar het indexnummer:
 
     
 
 
Als u de waarde van een specifiek artikel wilt wijzigen, verander je het indexnummer, je kunt de lijstitems doorlopen met behulp van een for-lus en om te bepalen of een bepaald item in een lijst voorkomt, gebruikt je het trefwoord in.
 • Python Tuples
 Een tuple is een verzameling die geordend en onveranderbaar is. In Python worden tuples geschreven met ronde haakjes.
--->  Thistulple = (....)
Je kunt toegang krijgen tot tuple-items door te verwijzen naar het indexnummer, tussen vierkante haken. Zodra een tuple is gemaakt, kunt u de waarden ervan niet wijzigen. Tuples zijn niet te wijzigen. Je kunt de tuple-items doorlopen door een for-lus te gebruiken.
Om te bepalen of een bepaald item in een tuple aanwezig is, gebruikt je het in-sleutelwoord. Om te bepalen hoeveel items een tuple heeft, gebruikt u de methode len ().
Nadat een tuple is gemaakt, kunt je er geen items aan toevoegen. Tuples zijn niet te wijzigen.
 
Tuples zijn onveranderlijk, dus je kunt er geen items uit verwijderen, maar je kunt wel een tuple verwijderen. Het is ook mogelijk om de tuple () -constructorte gebruiken om een ​​tuple te maken. 
 
Tulp Methods;
Python heeft twee methodes die je kunt gebruiken: 
 
     
 
 • Python Sets 

Een set is een ongeordend en niet- geïndexeerd is. In python worden sets met een accolades geschreven. Zo maak je een set:

     

Je krijgt toegang tot een set door te verwijzen naar een index. Omdat de sets ongeordend zijn , hebben de items geen index. met de 'for-loop' kun je vragen of opgegeven waarde aangeven. Nadat een set is gemaakt kun je hem niet meer wijzigen wel kun je een nieuwe item maken. Als je een item wilt toevoegen gebruik je de methode 'add()' . Je kunt meerdere items toevoegen dit doe je door 'update()' te gebruiken.

Zoals bij de eerdere onderdelen gebruik je bij sets ook len() om te bepalen hoeveel items set heeft. Wil je iets verwijderen? dan kun je gebruik maken van de volgende twee mogelijkheden 'remove()' of 'discard()'. Als het item niet bestaat dat verwijderd moet worden, zal er een soort 'error' komen. Je kunt ook met pop() verwijderen allen dan wordt de LAATST gemaakt item verwijderd. Het is niet geordend dus je weet niet wat je verwijderd. Met del verwijder je de volledige set.

het verwijderen van 'banana' met discard() :

     
 
 
PYTHON CURCUS VERSLAG BEGINNER ONDERDEEL 14 EN 15
 
 •  Python Dictionaries
Python Dictionaries vertaald is gewoon python woordenboek. Maar wat kan deze functie? Nou we weten dat het een ongeordende verzameling is, veranderbaar en geïndexeerd. In python worden woordenboeken met accolades geschreven en hebben ze een sleutels en waarden.
Het maken en drukken van een woordenboek:
      
 
Je kunt toegang krijgen tot de items van een woordenboek door te verwijzen naar de sleutel, tussen vierkante haken. Hiervoor heb je twee methodes. De x=thisdict[''model''] of je kan een methode gebruiken met get().
Verkrijg de waarde van de ''model'' sleutel -->  x= thisdict.get[''model'']     
 
Verder kun je ook de waarde van een specifieke item wijzigen door naar de naam van de sleutel te verwijzen. Bij het doorlopen van een woordenboek zijn de retourwaarden de sleutels van het woordenboek, maar er zijn ook methodes om de retourwaarden te retoureren. de funtie() kun je gebruiken bij het retoueren. --> for x in thisdict.values():    
 
Als je wilt controleren of een sleutel in de woordenboek te vinden is gebruik je het trefwoord 'in'.Een item toevoegen aan het woordenboek wordt gedaan met behulp van een nieuwe indexsleutel en door er een waarde aan toe te wijzen. 
     
 
Om  te bepalen hoeveel items je woordenboek heeft, maak je gebruik van de methode len(). 
print(len(thisdict))          
 
De methode pop() verwijderd het item met de opgegeven sleutelnaam. Met deze item wordt het laatste sleutelnaam verwijderd. Met de 3.7 versie wordt er willekeurig een sleutel verwijderd. Met het trefwoord del verwijder je een sleutelnaam maar dan wel een die je opgeeft. Ook kan je met del een hele woordenboek verwijderen.
 
 • Python If ... Else

 Python ondersteunt de gebruikelijke logische voorwaarden uit de wiskunde;

*gelijk; a==b
*niet gelijk; a! = b
* minder dan ; a<b
*kleiner dan of gelijk aan a<=b
*groter dan'; a>b
*groter dan of gelijk aan ; a> = b

Deze voorwaarden kunne op verschillende manieren worden gebruikt, meestal in 'if-statments' of loops.  

     

 

Python vertrouwt op inspringingen, waarbij witruimte wordt gebruikt om het bereik in de code te defeceren. In andere programmatalen wordt vaak accolades gebruikt. Het elif- steutelwoord  is een manier van python om te zeggen ''als de vorige  voorwaarden niet waar waren, probeer dan deze voorwaarde''. Het trefwoord 'else' vangt alles op wat niet onder de voorgaande voorwaarde valt.

     

Als je maar een uit te voeren statement hebt, een voor als een voor else, dan kun je het allemaal op dezelfde regel plaatsen. 

print(''A") if a >b else print (''B'') 

Het trefwoord' and' is een logische operator en wordt gebruikt om voorwaardelijke instructies te combineren.Test if a is greater than b, AND if c is greater than a:

if a>b and c > a:                                                           

Het trefwoord 'of' is een logische operator en wordt gebruikt om voorwaardelijke instructie te combineren. Test if a is grater than b, OR if a is greater than c:

if a>b or a>c:

 

reflexie;

Ik ben begonnen met een het programma Python, een programma waar ik totaal geen verstand van had. Maar het is me uiteindelijk wel gelukt om te opdrachten te kunne maken. Er zaten opdrachten tussen die me erg bevielen, maar ook zaten er opdrachten in die ik best wel lastig vond. Ik heb veel bijgeleerd en ben veel te weten gekomen. en ik hoop jullie ook, tot snel!